TEKST JEDNOLITY Z   15.10.2004  ROKU

                              KĘTRZYŃSKIEGO KLUBU TAŃCA  SPORTOWEGO    „ KORMORAN ‘’

 Z siedzibą  na Hali Miejskiego  Ośrodka  Sportu i Rekreacji   ul. Kazimierza Wielkiego 12A

                                                                11-400 Kętrzyn

                                                                    Rozdział   1

                                                        POSTANOWIENIA   OGÓLNE

                                                                           & 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Kętrzyński Klub Tańca Sportowego „KORMORAN”, zwane w dalszej części statutu „KKTS ‘’

                                                                           & 2

1.Terenem działalności „KKTS’’ jest obszar województwa warmińsko – mazurskiego.

2.Siedzibą „KKTS’’ jest miasto Kętrzyn.

                                                                           & 3

1.„KKTS” jest stowarzyszeniem kultury fizycznej , działającym na podstawie obowiązującej        ustawy  o stowarzyszeniach  oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.„KKTS” posiada osobowość prawną.

                                                                          &  4

„KKTS” może powoływać oddziały terenowe na zasadach określonych w dalszych postanowieniach statutu.

                                                                          & 5

„KKTS” ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

                                                                          & 6

„KKTS” może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym profilu działania.

                                                                          & 7

1.„KKTS” nie prowadzi działalności gospodarczej

2.„KKTS” prowadzi działalność społecznie użyteczną na rzecz członków stowarzyszenia kultury  fizycznej oraz na rzecz ogółu społeczności.

3.Przedmiotem działalności „KKTS” jest:

            1) 75.14.Z – Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej

            2) 91.33.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej   

                                 niesklasyfikowana

            3) 92.31.F - Działalność domów i ośrodków kultury

            4) 92.34.Z – Działalność rozrywkowa gdzie indziej niesklasyfikowana

            5) 92.62.Z – Działalność pozostała związana ze sportem

 

                                                                   Rozdział 2

                                                      CELE, ŚRODKI, DZIAŁANIA

 

                                                                        & 8

Celem „KKTS” jest:

1) Podnoszenie poziomu życia kulturalnego wśród społeczeństwa poprzez upowszechnianie tańca sportowego i innych form tanecznych oraz pozytywne oddziaływanie na proces pożądanego wychowania estetycznego i etyczno- moralnego;

2) Popierane, propagowanie i stwarzanie warunków dla rozwoju artystycznego ruchu tanecznego, jako jednej z dziedzin sztuki mającej wpływ na kształcenie pozytywnych wzorców wychowawczych;

3) Ujawnianie i rozwijanie uzdolnień twórczych i pogłębianie zamiłowania do sztuki tanecznej poprzez uczestniczenie w działalności artystycznej, wychowawczej i oświatowej;

4) Rozwijanie aktywności kulturalnej i artystycznej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;

5) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

6) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;

7) Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;

8) Kultura, sztuka i ochrona tradycji;

9) Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;

10) Przeciwdziałanie patologiom społecznym;

11) Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami;

12) Promocja zdrowia;

13) Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych;

 

                                                                       & 9

„KKTS” realizuje swoje cele poprzez:

1)  Współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami młodzieżowymi i społecznymi, ruchem zawodowym i środowiskami twórczymi w zakresie planowania i realizacji rozwoju amatorskiego ruchu tanecznego oraz kultury fizycznej;

2)  Zrzeszanie, organizowanie i prowadzenie amatorskich zespołów różnych form tanecznych, klubów i kół miłośników tańca szczególnie spośród młodzieży szkolnej województwa warmińsko-mazurskiego;

3)  Organizowanie imprez artystycznych – turniejów tanecznych, obozów, pokazów itp.;

4)   Inicjowanie i popieranie amatorskiej twórczości w dziedzinie tańca;

5)  Rozwijanie i konsultowanie z właściwymi merytorystami spraw dotyczących działalności klubu i treningów tanecznych dzieci i młodzieży w nim zrzeszonej;

6)  Współpracę z innymi organizacjami kulturalnymi – klubami tanecznymi – w kraju i zagranicą;

7)  Rozpatrywanie wniosków w sprawach wyjazdów na turnieje, imprezy kulturalne, obozy taneczne oraz na niezrzeszone w klubie dzieci i młodzież;

8)  Upowszechnianie tańca drogą propagowania jego walorów za pomocą radia, telewizji, prasy itp.;

 

                                                              Rozdział 3

                                   CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

                                                                  & 10

Członkowie dzielą się na:

1)      Zwyczajnych

2)      Honorowych

3)      Wspierających

                                                                    & 11

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, które przez  pracę  społeczną pragnie wnieść swój wkład w urzeczywistnianie celów „KKTS” oraz złoży pisemną deklarację  o przystąpieniu do „KKTS”.

                                                                     & 12

Członkiem wspierającym może być  osoba fizyczna lub prawna , która dla poparcia działalności            „ KKTS”  zadeklaruje pomoc dla klubu.

 

                                                                     & 13

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wybitnie zasłużyła się dla „KKTS” i realizacji jego celów. Przysługują jej uprawnienia takie jak członkom zwyczajnym.

                                                                     & 14

  1. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków „KKTS”, za wyjątkiem członków honorowych, następuje na podstawie uchwały zarządu klubu.
  2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania - na wniosek Zarządu Klubu.

                                                                     & 15

Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:

1)  Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz „KKTS”;

2)  Zgłoszenia wniosków dotyczących działalności „KKTS”;

3)  Udziału w zebraniach i imprezach artystycznych na zasadach określonych przez zarząd klubu;

4)  Korzystanie z urządzeń oraz pomocy „KKTS”.

 

                                                                     & 16

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz „KKTS”;

2) Aktywnego udziału w realizacji celów „KKTS”;

3) Przestrzeganie ogólnie obowiązujących norm współżycia społecznego oraz dyscypliny organizacyjnej w niniejszym statucie i regulaminie klubu;

4) Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie „KKTS”

                                                                     & 17

1.Członkostwo wygasa przez:

     1) zgłoszone pisemne dobrowolne wystąpienie z „KKTS”;

     2) skreślenie z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres trzech 

         miesięcy;

      3) wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego;

      4) śmierć członka lub utratę osobowości prawnej przez stowarzyszenie;

2.W sprawie określonej ppkt 2 członkostwo wygasa na podstawie uchwały zarządu klubu.

3.Od uchwały Zarządu Klubu określonej w ppkt 2 przysługuje członkowi prawo do odwołania się, w terminie 30 dni od daty pisemnego powiadomienia do Walnego Zebrania Klubu.

4.Uchwała Walnego Zebrania Klubu jest ostateczna.

                                                      

                                                                  Rozdział   4

                                                               WŁADZE „KKTS”

 

                                                                       & 18

Władzami „KKTS” są:

1)    Walne Zebranie „KKTS”

2)    Zarząd Klubu

3)    Komisja Rewizyjna

4)    Sąd Koleżeński

                                                                      & 19

Władze wszystkich szczebli organizacyjnych funkcjonują według następujących zasad:

1)  Kadencja władz trwa dwa lata

2)  Uchwały władz „KKTS” podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecnościco najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

3)  O sposobie głosowania na Zebraniu decyduje każdorazowo Walne Zebranie Klubu.

4)  W wypadku ustąpienia członka władz, władze te mają obowiązek kooptacji spośród kandydatów do tych władz.

5)  W przypadku niemożliwości kooptacji, o której mowa w pkt.4  Zarząd Klubu z urzędu obowiązany jest zarządzić Nadzwyczajne Walne Zebranie członków stowarzyszenia, w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

 

                                                                     & 20

1.Najwyższą władzą jest Walne Zebranie „KKTS”;

2.Walne Zebranie „KKTS” może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny i jest zwołane przez  Zarząd Klubu

3.Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze odbywa się raz w roku;

4.Zwyczajne i Nadzwyczajne Zebranie jest prawomocne przy obecności ½ członków w pierwszym terminie i 1/3 w drugim terminie.

                                                                   & 21

Do kompetencji Walnego Zebrania „KKTS” należy:

1) Uchwalanie głównych kierunków działalności organizacyjnej, szkoleniowo-wychowawczej i finansowej „KKTS”

2) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego;

3) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

4) Wybór członków Zarządu Klubu w liczbie 5 osób, Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 osób oraz Sądu Koleżeńskiego w liczbie w liczbie 5 osób, w przypadku  gdy klub posiada oddziały terenowe Zarząd Klubu liczy 7-9 osób;

5) Uchwalanie regulaminu obrad  Walnego Zebrania, organizacji wyborczej, regulaminów: Sądu Koleżeńskiego oraz regulaminu organizacyjnego klubu;

6)  Uchwalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich;

7)  Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń  krajowych i zagranicznych

8)  Nadawanie członkostwa honorowego na wniosek zarządu klubu;

9)  Podejmowanie uchwał o zmianie statutu i regulaminach określonych w ppkt 5

10) Podjęcie decyzji o rozwiązaniu „KKTS”;1

11) Określanie głównych warunków zatrudnienia i zwalniania trenerów (instruktorów) oraz rozpatrywanie przedstawionych przez nich informacji dotyczących programów szkoleniowych i ich realizacji.

 

                                                                      & 22

1.O terminie , miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarządu Klubu zawiadamia członków co  najmniej na 14 dni przed jego zwołaniem;

2.Jeżeli przedmiotem Walnego Zebrania ( Nadzwyczajnego Walnego Zebrania) ma być zmiana statutu, Zarząd Klubu oprócz zawiadomienia przedstawia projekt jego zmian;

3.Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 przekazuje się na piśmie oraz umieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie stowarzyszenia.

                                                                       & 23

1.Nadzwyczajne Walne Zebranie „KKTS” może być zwołane z inicjatywy zarządu klubu lub komisji  rewizyjnej.

2.Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania winien być zgłoszony na piśmie z podaniem spraw , które mają być przedmiotem obrad.

3.Nadzwyczajne Walne Zebranie „KKTS” , jest zwoływane przez Zarząd Klubu w terminie 30 dni od   daty  zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

                                                                        & 24

1.W skład  Zarządu Klubu wchodzą :

 - Prezes

- Wiceprezes

- Sekretarz

- Skarbnik

- Członek Zarządu

2.Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością „KKTS” zgodnie z przepisami ustawy o stowarzyszeniach,  ustawa   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, postanowieniami statutu, uchwałami Walnego Zebrania oraz regulaminem organizacyjnym klubu;

2) reprezentowanie klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu

3) opracowywanie oraz uchwalanie okresowych planów działalności organizacyjnej, szkoleniowo - wychowawczej oraz finansowej

4) określanie sposobów realizacji uchwał Walnego Zebrania

5) opracowywanie i opiniowanie regulaminów wewnętrznych klubu oraz jego oddziałów     terenowych

6)zatwierdzanie bilansu

7)składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z realizacji uchwał poprzedniego Walnego Zebrania oraz działalności zarządu

8)występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie członkostw honorowego

9)powoływanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych oraz nadzorowanie, koordynowanie  i kontrolowanie ich działalności

10)zawieszanie uchwał zarządów  oddziałów  w przypadku stwierdzenia ich sprzeczności  z obowiązującymi przepisami

11)wybór i zwolnienie trenera, instruktora oraz uzgadnianie warunków  współpracy  przy   zastosowaniu przepisu, o którym mowa w & 21 pkt 11

12)organizowanie i współpracowanie z innymi klubami i ośrodkami tańca sportowego w kraju i za granicą;

13) organizowanie i kierowanie turniejami w tańcu sportowym;

14) współdziałanie z organami administracji publicznej, szkołami, placówkami kulturalno -oświatowymi oraz innymi podmiotami, które z racji swojej merytorycznej działalności mogą wspomagać KLUB w realizacji jego celów statutowych

15) ustalania jednolitego tekstu Statutu „KKTS”

3.Członkowie Zarządu Klubu nie otrzymują z tytułu pełnionej funkcji w „KKTS” wynagrodzenia.                                 

                                                                      & 25

1.Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.W posiedzeniu Zarządu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

3.Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły.

                                                                      & 26

                                                                  Skreślono

                                                                     & 27

                                                                  Skreślono

                                                                     & 28

                                                                  Skreślono

                                                                     & 29

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2.  Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad pracą Zarządu Klubu i jest od niego niezależna.

3.  Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

2) nie byli skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwo z winy umyślnej;

3) nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji w „KKTS” wynagrodzenia

4.  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący, a podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczący

5.  Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego

6.   Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na  pól roku

                                                                     & 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) Badanie całokształtu działalności statutowej „KKTS”;

2) Kontrola prawidłowości prowadzenia spraw finansowych „KKTS” oraz realizacji składek członkowskich;

3) Stawianie Zarządowi Klubu wniosków dotyczących zatwierdzania bilansów rocznych po zbadaniu każdego roku całokształtu gospodarki finansowej „KKTS”;

4) Sprawdzanie zgodności wydatków z przeznaczeniem funduszy, które wydatki zostały dokonane oraz badanie dokonanych wydatków pod względem ich celowości, rzetelności i gospodarności;

5) Nadzorowanie działalności komisji rewizyjnej oddziałów terenowych „KKTS”

6) Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań i wniosków dotyczących oceny działalności Zarządu Klubu oraz wniosków w sprawie udzielania Zarządowi Klubu absolutorium;

7) Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu i Walnych Zebrań oddziałów terenowych klubu;

8) Występowanie do Sądu Koleżeńskiego w sprawach, o których mowa w & 33 pkt.1;

 

                                                                      & 31

Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Klubu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień

                                                                      &  32

Sąd Koleżeński składa się  z 5 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

                                                                       & 33

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

1)  Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków „KKTS”, władz „KKTS” i władz oddziałów dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz „KKTS”, naruszania współżycia organizacyjnego oraz sporów powstałych na tle działalności w „KKTS”;

2)   Rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów;

3)   Nadzorowanie działalności koleżeńskich oddziałów terenowych.

 

                                                                       & 34

1.Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

        1) upomnienie;

        2) zawieszenie w prawach członka „KKTS” na okres 1 miesiąca do 12 miesięcy;

        3) wykluczenie z „KKTS”.

2.Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydawanych w pierwszej instancji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

3.Odwołanie od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji, rozpatruje Sąd Koleżeński w zmienionym składzie

4.Orzeczenia wydane przez Sąd Koleżeński w drugiej instancji są ostateczne.

 

                                                                 Rozdział  5

                                                        ODDZIAŁ TERENOWY

                                                                      & 35

1.Oddział terenowy (miejski, wiejski) „KKTS” zwany dalej Oddziałem Terenowym Kętrzyńskiego Klubu Tańca Sportowego –„OT KKTS”, powstaje na podstawie uchwały Zarządu Klubu

                                                                      & 36

Władzami OT KKTS są:

1) Walne Zebranie Oddziału

2) Zarząd Oddziału

3) Komisja Rewizyjna Oddziału

4) Sąd Koleżeński Oddziału

                                                                     & 37

1.Walne Zebranie Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału.

2.Walne Zebranie Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3.Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawcze odbywa się raz w roku.

                                                                      & 38

Do kompetencji Walnego Zebrania „OT KKTS” należy:

1)  Uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania „KKTS”;

2)  Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

3)  Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału;

4)  Wybór członków Zarządu Oddziału w liczbie 3-5 osób, Komisji Rewizyjnej Oddziału w liczbie 3 osób, Sądu Koleżeńskiego Oddziału w liczbie 3-5 osób;

5) Wybór delegatów na Walne Zebranie „KKTS”;

6)  Podejmowanie innych uchwał dotyczących działalności „OT KKTS” na terenie objętym przez Oddział;

7)  Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Oddziału w sprawach skreślenia z listy członków.

 

                                                                     & 39

W Walnym Zebraniu „OT KKTS” z głosem stanowiącym biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi.

                                                                     & 40

1.Nadzwyczajne Walne Zebranie „OT KKTS” może być zwołane z inicjatywy Zarządu Oddziału Terenowego, Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego, na żądanie  co najmniej ½ członków zwyczajnych Oddziału Terenowego lub Komisji Rewizyjnej.

2.Nadzwyczajne Walne Zebranie „OT KKTS” w terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3.O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarządu Oddziału powiadamia członków najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.

4.Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności ½ ilości członków w pierwszym terminie i 1/3 w drugim terminie.

                                                                      & 41

1.W skład Zarządu Oddziału wchodzi: Prezes, Sekretarz i Skarbnik.

2.Do kompetencji Zarządu „OT KKTS” należy:

  1) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie

  2) kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz „KKTS”

  3) zarządzanie majątkiem „OT KKTS” w ramach uprawnie przyznanych przez Zarząd „KKTS”

  4) składanie Walnemu Zebraniu Oddziału sprawozdań z realizacji programu działalności i uchwał poprzedniego Walnego Zebrania

  5) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających

  6) składanie określonych sprawozdań Zarządowi „KKTS” z działalności merytorycznej i finansowej

  7) skreśla się

  8) skreśla się

  9) powoływanie rad, komisji i sekcji, określanie ich zakresu działania i kompetencji oraz nadzorowanie ich działalności

10) organizowanie współpracy pomiędzy innymi Kołami i Klubami działającymi na terenie Oddziału.

                                                                         & 42

1.Posiedzenie Zarządu Oddziału odbywa się zgodnie z potrzebami nie rzadziej  jednak niż 4 razy w roku

2.Wposiedzeniach Zarządu Oddziału mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

                                                                            & 43

                                                                         Skreślono

                                                                           & 44

                                                                        Skreślono

                                                                           & 45

                                                                        Skreślono

                                                                            & 46

Komisja Rewizyjna „OT KKTS” składa się z 3 członków, spośród których wybiera się Przewodniczącego i Sekretarza Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie innych władz „KKTS” oraz pracownicy biur „KKTS”

                                                                            & 47

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej „OT KKTS” należy:

1)  Badanie całokształtu działalności statutowej Oddziału;

2)  Kontrola prawidłowości spraw finansowych Oddziału i sprawozdań z tej kontroli Komisji Rewizyjnej „KKTS”;

3)  Sprawdzanie zgodności wydatków z przeznaczeniem funduszów, z których wydatki zostały dokonane oraz badanie dokonanych wydatków pod względem ich celowości, rzetelności i gospodarności

4)  Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału Terenowego

                                                                           & 48

Sąd Koleżeński „OT KKTS” składa się z trzech członków, spośród których wybiera się Przewodniczącego i Sekretarza.

                                                                           & 49

Sąd Koleżeński „OT KKTS” rozpatruje sprawy wynikłe pomiędzy członkami w obrębie Oddziału Terenowego lub spraw dotyczące członków tego Oddziału.

                                                                           & 50

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego „OT KKTS” przysługuje członkowi prawo odwołania się w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia do Sądu Koleżeńskiego „KKTS”, którego orzeczenie jest ostateczne.

                                                                    

                                                                     Rozdział   6               

                                                     MAJĄTEK   STOWARZYSZENIA

                                                                          & 51

Majątek „KKTS” stanowią nieruchomości, mienie ruchome, i fundusze.

                                                                          & 52

Na fundusze „KKTS” składają się:

1)      Wpływy z wpisowego i składek członkowskich

2)      Wpływy z działalności statutowej

3)      Dotacje, zapisy i darowizny.

                                                                          & 53

1.Zasady prowadzenia działalności finansowej „KKTS” ustala Zarząd Klubu.

2.Władze „OT KKTS” są zobowiązane zarządzać majątkiem „KKTS” zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Klubu.

                                                                          & 54

1.Oświadczenie w sprawach majątkowych składają dwie osoby: Prezes lub Wiceprezes Zarządu Klubu  i Skarbnika.

2.Do ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Sekretarza

                                                                          &  55 

1.Wszystkie postanowienia władz „KKTS” zmierzające do uszczuplenia majątku „KKTS” wymagają akceptacji władzy rejestrującej

2.Zabrania się:    

  1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem „KKTS” w stosunku do członków i członków organów „KKTS”;

  2) przekazywania majątku „KKTS” na rzecz członków i członków organów „KKTS” na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli  przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunka


PARTNERZY


News

Ostatnio w galerii